Stypendium Rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora otrzymuje tylko 8% najlepszych studentów danego kierunku.

Stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów może uzyskać student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który zdobył tytuł laureata olimpiady międzynarodowej, laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej albo medalisty co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski

Dokumenty 2023/2024:

Załącznik nr 5 -Wniosek o przyznanie stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne

Załącznik nr 6 -Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów

Załącznik nr 9 -Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych doktorantów

Więcej informacji: