Zapomoga

O zapomogę ubiegać może się każdy student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jako trudną sytuację życiową rozumie się tutaj sytuację, która negatywnie wpływa na sytuację materialną studenta. Student już na pierwszym roku studiów może otrzymać zapomogę, nie więcej jednak niż 2 razy w roku akademickim. Nie można otrzymać tego świadczenia dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia. Zapomoga jest przyznawana uznaniowo, a każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, dlatego tak ważne jest napisanie rzeczowego uzasadnienia, które opisywać będzie jak zdarzenie wpłynęło znalezienie się studenta w trudnej sytuacji materialnej Tak jak w przypadku stypendium socjalnego, prawo do otrzymania zapomogi student posiada tylko na jednym kierunku studiów, tylko w jednej uczelni.

Wniosek należy złożyć z sytemie USOSweb , w dowolnym momencie roku akademickiego, niezwłocznie i nie później niż 3 miesiące od daty zdarzenia uprawniającego do udzielenia świadczeń. Wypłata świadczenia jest jednorazowa.

Dokumenty 2023/2024:

Załącznik nr 8 -Wniosek o przyznanie zapomogi